A A A

RAPORT GRAD DE SATISFACȚIE

23 Octombrie 2015 | 7

 

 

RAPORT PRIVIND EVALUAREA INTERVIEVĂRII GRADULUI DE SATISFACȚIE A VIZITATORILOR  ELEVI, STUDENȚI LA ZIUA UȘILOR DESCHISE PETRECUTĂ ÎN OCTOMBRIE 2015 CU PRILEJUL ZILEI EUROPENE A JUSTIȚIEI CIVILE LA CURTEA DE APEL CAHUL 

 

I.                    INTRODUCERE

Un sistem judecătoresc eficient trebuie să fie în serviciul cetățeanului.

Pentru realizarea dezideratului dat, Curtea de Apel Cahul cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile organizează în fiecare an în luna octombrie Ziua Ușilor Deschise.

Elaborarea planului de acțiuni cu prilejul acestui eveniment include și desfășurarea unui sondaj de opinie în rîndul tuturor vizitatorilor invitați în vederea identificării necesităților de informare a vizitatorilor și de perfecționare a colaboratorilor.

Studiu dat este efectuat de Curtea de Apel Cahul.

1.1 Scopul și obiectivele sondajului.

Scopul: De a afla opinia vizitatorilor, rezultat al informării în cadrul vizitei despre Curtea de Apel Cahul ca instanță în sistemulul judiciar. Serviciile acordate cu caracter public

Obiectivele intervievării:

Cunoașterea sistemului judiciar.

Cunoașterea locului, rolului Curții de Apel Cahul ca instanță în sistemul judiciar.

Cunoașterea existenței portalului instanței.

Nivelul așteptărilor vizitei.

Cunoașterea gestionării electronice a dosarelor dosarelor.

Politețea colaboratorilor la oferirea informațiilor.

Motivarea vizitei pentru o carieră în sistemul judecătoresc.

Lărgirea cercului de cunoștințe privind activitatea curții de apel.

 

1.2 Metodologia aplicată.

Datele care au fost incluse în acest raport au fost colectate prin intermediul completării anonime de către vizitatorii elevi, studenți la ziua ușilor deschise în rezultatul informării privind activitatea instanței de apel.

1.3        Colectarea datelor.

                Acest sondaj s-a petrecut în conformitate cu Planul de acțiuni privind organizarea Zilei Ușilor Deschise la Curtea de Apel Cahul cu prilejul Zilei Europene a Justiției Civile în ziua de 22 octombrie 2015 .

Curtea de Apel Cahul a desfășurat sondajul ca rezultat al prezentării informației despre  sistemul judiciar în Republica Moldova, locul și rolul Curții de Apel Cahul în sistemul judecătoresc, simbolurile puterii judecătorești, sistemul informațional în instanțele de judecată inclusiv instanța de apel Cahul, activitatea instanţei judecătoreşti în domeniul înfăptuirii justiţiei, activitatea organizatorică şi cea administrativă a instanţei, excursiilor în cadrul instanței, asistarea la ședințe de judecată.

 

1.4        Structura chestionarului.

Toate întrebările din chestionar au trei opțiuni de răspuns (da, nu, parțial) . Vizitatorii au bifat răspunsul selectat de ei în particular.

 

1.5        Analiza datelor.

Interpretarea datelor a fost efectuată după număr și procentaj.

 

1.6        Limitele și barierele desfășurării sondajului.

Toți participanții au completat chestionarele entuziasmați. Chestionarele au fost repartizate de către colaboratorii instanței. Fiecare persoană care a întocmit chestionarul , individual a pus chestionarul în cutia special amenajată în holul instanței. Totalurile au fost efectuate de către specialiștii secției sistematizare generalizare a practicii judiciare.

 

II.                  Cunoașterea sistemului judiciar

Constituția Republicii Moldova stipulează că, justiția se înfăptuiește în numele legii de instanțele judecătorești.

Sistemul judiciar în Republica Moldova cuprinde: judecătoriile din raioane, Curțile de apel, Curtea Suprema de Justiție.

Pentru anumite categorii de cauze funcționează judecătorii specializate cum sunt Judecătoria Militara, Judecătoria Comerciala de Circumscripție.

În Republica Moldova funcționează 4 Curți de Apel cu sediul în Chișinău, Cahul, Bălți,  Comrat.

Fiecare curte de Apel își exercită competența într-o circumscripție care cuprinde mai multe judecătorii.

Din circumscripția Curții de Apel Cahul fac parte judecătoriile: Cahul, Taraclia, Leova, Cantemir.

La acest compartiment sondaj indică următoarele:

 Din numărul total de vizitatori, cunosc structura sistemului judiciar în Republica Moldova 24,56%.

Nu cunosc structura sistemului judiciar în Republica Moldova 19,29% vizitatori.

Parțial cunosc structura sistemului judiciar în Republica Moldova 56,14% vizitatori.

Anexa nr. 1 ne relatează aceste rezultat

III.                    Cunoașterea locului și rolului Curții de Apel Cahul ca instanța în sistemul judiciar

68,42% din vizitatorii intervievați cunosc despre locul și rolul Curții de Apel ca instanță de apel în sistemul judiciar.

12,28 % nu cunosc despre locul și rolul Curții de Apel ca instanță de apel în sistemul judiciar.

 19,29% parțial cunosc despre locul și rolul Curții de Apel ca instanță de apel în sistemul judiciar.

      Anexa nr.2

IV.                Cunoașterea existenței portalului instanței

Portalul instanțelor de judecată este un mecanism complex unic creat conform standardelor și practicilor europene, care oferă acces la informații despre fiecare instanță de judecată din Republica Moldova.

Despre existența portalului instanței cunosc 15,75% din vizitatori.

Nu cunosc despre existența portalului instanței 70,17 % din vizitatori.

Parțial cunosc despre existența portalului instanței 15,03 % din vizitatori.

 Anexa nr.3

  V.                    Nivelul așteptărilor vizitei

Ziua Ușilor Deschise este ziua cînd ușile instanței de judecată se deschid larg pentru toți doritorii de a cunoaște mai multe despre sistemul judiciar din Moldova și implicit despre activitatea  Curții de Apel Cahul.

În această zi vizitatorilor li se aduce la cunoștință informații despre activitatea instanței, competențele instanței la examinarea cauzelor, procedeele de examinare a dosarelor, modul de   atac a hotărîrilor judecătorești și alte aspecte legate de procedura judiciară de asemenea vizitarea sălilor de ședință, asistarea la ședințe de judecată publice, întîlniri și discuții cu colaboratorii instanței.

Petrecerea acestui eveniment pe lîngă faptul că, dă posibilitate vizitatorilor să cunoască specificul activității instanței lărgind nivelul de cunoștințe la acest aspect, mai reamintește tuturor că, justiția este un serviciu public transparent și că, accesul la justiție este liber.

În acest context, conform sondajului vedem că 75,43% din vizitatori consideră că informația prezentată este la nivelul așteptărilor, si a contribuit la ridicarea  nivelului de cunoștințe pe care îl posedă privind organizarea activității instanței de judecată.

Însă, 3,50% din vizitatori consideră că, informația prezentată nu a fost la nivelul așteptărilor, și nu a contribuit la ridicarea  nivelului de cunoștințe pe care îl posedă privind organizarea activității instanței de judecată.

Și  21,05% din vizitatori consideră că, informația prezentată parțial a fost la nivelul așteptărilor, și parțial a contribuit la ridicarea  nivelului de cunoștințe pe care îl posedă privind organizarea activității instanței de judecată.

 Anexa nr.4

 

VI.                    Cunoașterea gestionării electronice a dosarelor

Automatizarea instanţelor contribuie mult la simplificarea etapelor de procesare a dosarelor în instanţele de judecată .Acum toate dosarele din instanţă sunt gestionate electronic prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor . Toate ședinţele de judecată sunt înregistrate audio cu ajutorul sistemelor de înregistrare FEMIDA și reportofon.

Conform datelor din chestionare 50,87% din vizitatori au cunoscut că, în instanța de apel toate dosarele sunt gestionate electronic prin Programul Integrat de Gestionare  a Dosarelor și că, este dotată cu sistem de înregistrare audio a ședințelor de judecată.

19,29 % din vizitatori nu au cunoscut că, în instanța de apel toate dosarele sunt gestionate electronic prin Programul Integrat de Gestionare  a Dosarelor și că, este dotată cu sistem de înregistrare audio a ședințelor de judecată.

29,98% din vizitatori au cunoscut parțial că, în instanța de apel toate dosarele sunt gestionate electronic prin Programul Integrat de Gestionare  a Dosarelor și că, este dotată cu sistem de înregistrare audio a ședințelor de judecată

Anexa nr.5

 VII.                    Politeţea  colaboratorilor la oferirea informaţiilor

 Toți vizitatorii care au întocmit sondajul 57% au avut răspunsul da la compartimentul politețea colaboratorilor la oferirea informației.

Anexa nr.6

 VIII.         Motivarea vizitei pentru o carieră în sistemul judecătoresc

Sondajul la acest compartiment stabilește motivarea pentru o carieră în sistemul judecătoresc în rezultatul vizitei și informării vizitatorilor despre sistemul judiciar, activitatea instanțelor de judecată etc .

Conform datelor chestionarului 43,85% consideră că, vizita la  Curtea de Apel Cahul îi motivează să fac o carieră în cadrul sistemului judecătoresc, 19,29% din vizitatori au răspuns nu, iar  36,84% din vizitatori au răspuns parţial.

Anexa nr.7

 IX.                    Lărgirea cercului de cunoștinţe privind activitatea curţii de apel

         Sondajul în baza informației din chestionare ne indică că, informația oferită privind  activitatea Curții de Apel Cahul , ca instanţă de apel, în sistemul judiciar al Republicii Moldova a fost în măsură de a ridica nivelul cunoștinţelor privind activitatea instanţei de apel ca o verigă a sistemului judiciar la 92,98% din vizitatori, 3,05% au răspuns nu, și 3,50% au răspuns parţial.

 

       I.      Concluzii

       Scopul intervievării este de a afla opinia vizitatorilor. Prin realizarea sondajului considerăm că, a fost atins scop. În rezultatul evaluării chestionarelor a fost stabilită partea bună a organizării Zilelor Ușilor Deschise, în care vizitatorii au avut posibilitatea de a cunoaște sau să-și completeze cunoștințele în cazul în care cunoșteau sau cunoșteau parțial informații ce țin de sistemul judiciar, locul și rolul Curții de Apel ca instanță în sistemul judiciar, existența portalului instanțelor de judecată, gestionarea dosarelor în PIGD, atitudinea angajaților, ridicarea nivelului de cunoștințe privind sistemul judiciar etc.