A A A

Prezentare instanță

Curtea de Apel Cahul este o verigă a sistemului judiciar al Republicii Moldova, a fost formată în rezultatul reorganizării sistemului Judecătoresc în baza Legii nr. 191-XV  din 08 mai 2003.

Conform prevederilor normelor procesuale Curtea de Apel Cahul este o instanță ierarhic superioară, care își exercită competența într-o circumscripție, care cuprinde 4 instanțe de judecată: Judecătoriile Cahul,Cantemir, Taraclia, Leova.

Ca instanță ierarhic superioară , Curtea de Apel Cahul este abilitată prin Lege de a verifica legalitatea și temeinicia hotărîrilor instanțelor ierarhic inferioare din circumscripție, iar ca instanță de fond judecă cererile de declararea insolvabilității.

Conform statului de personal la moment în Curtea de Apel Cahul activează 9 judecători, asistați de cîte un  grefier și asistent judiciar.

Judecarea cauzelor se înfăptuiește de către colegii, compuse din 3 judecători, constituite conform prevederilor art. 37 al.(2) Legii privind organizarea judecătorească prin ordinul președintelui la începutul fiecărui an. Pentru judecarea anumitor categorii de cauze se constituie  un colegiu judiciar specializat. La moment în cadrul Curții de Apel Cahul sunt constituite 2 colegii mixte și un colegiu specializat pentru judecarea cauzelor penale în privința minorilor.

Activitatea curții în domeniul înfăptuirii justiției este condusă de către președintele instanței judecătorești, asistat de un vice președinte numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un termen de 4 ani.

Activitatea organizatorică și cea administrativă a instanței judecătorești este asigurată de secretariatul instanței judecătorești, condus de un șef  numit în funcție de către președintele instanței judecătorești.

Secretariatul Curții de Apel Cahul este constituit din grefă și serviciul administrativ. În grefa secretariatului se includ grefieri și asistenți judiciari care au statut de funcționari publici, activitatea cărora este reglementată de art. 47 și 48 al Legii privind organizarea judecătorească și alte legi speciale.

Conform statului de personal, în Curtea de Apel Cahul activează angajați funcționari publici în secția sistematizare, generalizarea practicii judiciare și relații cu publicul, ce au menirea de a asista judecătorii la efectuarea generalizării și sistematizării practicii judiciare, atît naționale, cît și comunitare, într-u unificarea acesteia.

În cadrul serviciului administrativ al secretariatului activează serviciul financiar economic (2 unități), serviciul resurse umane (2 unități), serviciul arhivă (1 unitate), serviciul expediere (2 unități), serviciul tehnico - materială (7,5 unități).

Activitatea de judecare a cauzelor în Curtea de Apel Cahul se desfășoară cu respectarea principiului distribuirii aleatorii a dosarelor prin intermediul PIGD (Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor), iar pentru respectarea principiului transparenței actului de justiție ședințele de judecată se înregistrează audio pe serverul local prin intermediul sistemului de înregistrare audio SRS ,,Femida,,

Curtea de Apel Cahul dispune de 3 săli de ședințe  de judecată în care sunt instalate cîte un set de echipament și program de înregistrare audio a ședințelor de judecată. Tot odată sălile de ședință sunt dotate cu mijloace de înregistrare audio/video pentru audierea martorilor minori în vîrstă de pînă la 14 ani pe anumite categorii de cauze penale.

Lista cauzelor, fixate pentru judecare este afișată pe panoul informativ cu cel puțin 3 zile înainte de termenul de judecare a cauzei. Acest panou informativ conține și alte date utile pentru justițiabili: programul de lucru a instanței, lista administratorilor proceselor de insolvabilitate, modele de cereri, etc.

Curtea de Apel Cahul dispune de pagina web în care cuprinde informația  despre activitatea instanței, inclusiv deciziile adoptate, agenda ședințelor de judecată și rezultatele examinării cauzelor pendinte.

Sediul Curții de Apel Cahul este amplasat în orașul Cahul str. Ștefan cel Mare nr.30, clădirea căreia nu este una specializată, ci renovată integral în anul 2005.