A A A

Informație privind condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

02 Decembrie 2022 | 45

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în serviciul financiar-economic.

Concursul  va avea loc la sediul Curții de Apel Cahul or. Cahul str. Ștefan cel Mare nr.30 

Candidații care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condițiile prevăzute de Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 și de Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009

Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

 • Copia buletinului de identitate
 • Copia  diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specialitate
 • Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decât de cel de pe actul de identitate
 • Copia carnetului de muncă
 • Adeverința medicală forma nr. 086-y
 • Certificat de cazier judiciar
 • Curriculum vitae

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere și actele menționate mai sus se stabilește până la data de 19 decembrie 2022 inclusiv, în  bir. 212 a Curții de Apel Cahul.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon  (299) 3-10-55, sau pe site-ul Curții de Apel Cahul (cariere.gov.md) informații posturi vacante.

Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoștințelor și interviu.

I. Condițiile de studii și alte condiții și cerințe specifice, tematica, bibliografia și prezentarea generală a postului

 1. Condiții de studii și alte condiții
 • Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova
 • Cunoștințe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoașterea limbii de stat și rusă. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională va constitui un avantaj

Cerințe specifice

 •  Experiență profesională –  1 an experiență profesională în domeniu, 3 ani experiență profesională în domeniu va fi un avantaj.
 1. Prezentarea generală a postului şi sarcinile de bază

Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază:

1. Evidența și executarea resurselor financiare ale instanței de judecată..

2. Realizarea plăților (decontării cu furnizorii și antreprenorii) prin Sistemul trezoreria

3. Realizarea plăților pentru remunerarea muncii

4. Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare

5. Casarea bunurilor uzate, raportate la  mijloacele fixe

6. Gruparea şi înregistrarea elementelor contabile: gruparea mijloacelor fixe 

7. Organizarea și efectuarea inventarierii anuale 

8. Utilizarea mijloacelor de transport și decontarea cheltuielilor privind consumul de combustibil

9. Asigurarea integrității bunurilor materiale, primite în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu

10. Asigurarea respectării regulilor de protecție a muncii în activitatea exercitată.

3. Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu

Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea Contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007;
 • Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul  unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.260 din 08.09.2022 a bugetului de stat pentru anul 2022;
 • Legea nr.256 din 16.12.2020 a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021;
 • Legea nr.489-XIV din 08.017.1999 privind sistemul public de asigurări sociale;
 • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021,  nr.255 din 16.12.2020;
 • Hotărârea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 • Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95;
 • Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544-XIII din 20.07.1995;
 • Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997.
 • Hotărârea CSM nr. 504/17 din 03 iunie 2014 privind Regulile de conduită a justițiabililor și a altor persoane în instanța judecătorească

Acte legislative specifice  domeniului serviciului public:

 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
 • Lege privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.