A A A

Informație privind condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

01 Noiembrie 2019 | 13

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist superior în serviciul penal al secției sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul.

Concursul  va avea loc la sediul Curții de Apel Cahul or. Cahul str. Ștefan cel Mare nr.30 

Candidații care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condițiile prevăzute de Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 și de Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009

Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

 • Copia buletinului de identitate
 • Copia  diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau de specialitate
 • Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decât de cel de pe actul de identitate
 • Copia carnetului de muncă
 • Adeverință medicală forma nr. 086-y
 • Certificat de cazier judiciar
 • Curriculum vitae

Dosarele de înscriere și actele menționate mai sus, se depun de către fiecare candidat în bir. 212 a Curții de Apel Cahul până la data de 11.11.2019.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon  (299) 3-10-55, sau pe site-ul Curții de Apel Cahul  www.cariere.gov.md,  - informații posturi vacante.

 Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoștințelor şi interviu.

I. Condițiile de studii și alte condiții şi cerințe specifice, tematica, bibliografia şi prezentarea generală a postului:

 1. Condiţii de studii şi alte condiţii
 • Studii superioare Drept absolvite cu diplomă de licență
 • Cunoștințe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoașterea limbii de stat și rusă. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională va constitui un avantaj
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova

Cerinţe specifice

 • 6 luni  experiență profesională în domeniu
 1. Prezentarea generală a postului şi sarcinile de bază

Specialist superior în serviciul penal al secției sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul - contribuie la punerea în aplicare a actelor legislative  şi normative, sporind eficienta actului de justiție.

Sarcini de bază:

- Efectuarea generalizării practicii judiciare referitoare la anumite categorii de pricini conform planului, întocmirea notelor informative.

- Întocmirea rapoartelor statistice trimestriale, semestriale, anuale privind activitatea instanței și a instanțelor din raza de activitate.

- Gestionarea bibliotecii în cadrul instanței de apel.

- Introducerea modificărilor legislative în Coduri și Monitorul Oficial al RM.

 1. Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu

Acte legislative specifice domeniului de specialitate

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 • Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 01.03.2019;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003;
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
 • Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.1995;
 • Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000;
 • Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către  stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești;
 • Instrucţiunea referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4  din  04.02.2014.

Acte legislative specifice  domeniului serviciului public

 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.