A A A

Informație asistent judiciar

23 August 2017 | 3

 

 

Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a  concursului

pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

 

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii publice temporar vacante de Asistent judiciar în Grefa secretariatului instanței judecătorești

Concursul  va avea loc la sediul Curţii de Apel Cahul or. Cahul str. Ştefan cel Mare nr.30 

Candidaţii care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condiţiile prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 şi de Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009

Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

·         Copia buletinului de identitate

·         Copia  diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate

·         Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît de cel de pe actul de identitate

·         Copia carnetului de muncă

·         Adeverinţa medicală forma nr. 086-y

·         Certificat de cazier judiciar

·         Curriculum vitae

Termenul de depunere a dosarelor de participare pentru funcțiile publice temporar vacante de asistent judiciar se prelungește până la data de 11 septembrie 2017. Dosarele şi actele menţionate mai sus, se depun de către fiecare candidat,  în bir. 212 a Curţii de Apel Cahul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (299) 3-31-20, sau pe site-ul Curţii de Apel Cahul www.cach.justice.md, informaţii posturi vacante.

Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

 

I. Condiţiile de studii şi alte condiţii şi cerinţe specifice,tematica,bibliografia şi prezentarea generală a postului

1.      Condiţii de studii şi alte condiţii

·         Studii superioare juridice  absolvite cu diplomă de licenţă

·         Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova

·         Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet

·         Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj

Cerinţe specifice

·          Experienţă profesională –  1 an experiență profesională în domeniu,3 ani experiență profesională în domeniu va fi un avantaj.

2.      Prezentarea generală a postului şi sarcinile de bază

 

Asistentul judiciar  asistă judecătorii în procesul de înfăptuire a justiţiei.

 

Sarcinile de bază:

1. Colectarea cadrului normativ necesar judecătorului.

1.1  Analizează materialele dosarului;

1.2  Analizează cadrul normativ relevant dosarului (Legi, Hotărîri de Guvern și alte hotărâri ale organelor administrației publice centrale, hotărîrile explicative a CSJ, recomandări, Avize, practica judiciară, Hotărîri CEDO, jurisprudența CEDO);

1.3  Selectează cadrul normativ necesar judecătorului;

1.4  Întocmește lista actelor normative;

1.5  Prezintă lista actelor normative necesare judecătorului.

 

2. Verificarea prezenței actelor care urmau a fi prezentate de către participanți.

2.1  Analizează materialele anexate la dosarul civil/penal;

2.2  Evaluează corectitudinea întocmirii cererii de apel/recurs și verifică prezența înscrisurilor anexate la cerere și corespunderii acestora normelor legale;

2.3  Elaborează proiectul încheierii de a nu da curs cererii de apel în cazul în care aceasta nu corespunde exigențelor specificate la art. 365 CPC;

2.4  Întocmește proiectul încheierii de punere pe rol a pricinii civile/ cauzei penale,  contravenționale;

2.5  Prezintă spre aprobare judecătorului proiectul încheierii de a nu da curs cererii de apel;

2.6  Prezintă spre aprobare judecătorului proiectul încheierii  de punere pe rol a pricinii civile/ cauzei penale, contravenționale.

 

3. Elaborarea proiectelor actelor procesuale  

3.1  Studiază cererea de chemare în judecată și probele anexate;

3.2  Studiază referința la cererea de chemare în judecată și înscrisurile anexate;

3.3 Studiază probele administrate de către organul de urmărire penală la faza de urmărire penală;

3.4 Studiază cererile depuse de participanți pe parcursul judecării cauzei;

3.5 Studiază încheierile adoptate de către instanța de judecată pe parcursul judecării cauzei;

3.6 Cercetează probele administrate de către instanța de judecată la cererea participanților la proces;

3.7 Cercetează probele administrate suplimentar de către participanții la proces pe parcursul judecării cauzei;

3.8 Analizează procesul – verbal al ședinței de judecată redactat de instanța de fond;

3.9 Studiază explicațiile depuse de părțile în proces anexate la procesul-verbal al ședinței de judecată;

3.10  Studiază procesele-verbale de audiere a părților vătămate, martorilor, experților, specialiștilor; declarațiile inculpatului(inculpaților) depuse în cadrul judecării cauzei;

3.11 Studiază hotărârile judecătorești/încheierile/sentințele adoptate de instanța de fond;

3.12  Studiază cererile de apel/recurs și probele anexate;

3.13  Studiază referința la cererea de apel/recurs și înscrisurile anexate;

3.14  Studiază cadrul normativ relevant pricinii/cauzei;

3.15 Studiază practica judiciară națională și jurisprudența CEDO;

3.16  Întocmește proiectul deciziei/încheierii judecătorești;

3.17  Prezintă spre aprobare judecătorului proiectul deciziei/încheierii judecătorești.

 

4. Publicarea hotărîrilor judecătorești pe pagina web

4.1 Autentifică și introduce datele în PIGD (nume de utilizator, parola);

4.2  Accesează meniul principal Dosare/ Publică decizii;

4.3 Accesează hotărîrii pentru redactare și publicare a hotărîrilor disponibile din meniul Publică;     

4.4  Anonimizează datele cu caracter personal;

4.5 PublicăhotărîreapepaginawebprinintermediulPIGD;

4.6 Anulează publicarea hotărîrii pe pagina web.

 

5. Asigurarea accesului la dosar a participanților la proces

5.1 Primește pentru executare cererea privind accesul la dosar;

5.2  Pregătește dosarul pentru a fi pus la dispoziția solicitantului;

5.3 Completează ”Declarația în scris”, conform căreia solicitantul este avertizat de răspunderea pe care o poartă în caz de sustragere, degradare sau distrugere a documentelor din dosar;

5.4 Indică datele dosarului solicitat pentru a face cunoștință de către participant în ”Registrul de prezentare a dosarelor penale, civile, contravenționale;

5.5 Verifică identitatea solicitantului în baza actului de identitate, sau, după caz, a legitimației;

5.6 Verifică valabilitatea împuternicirilor  în cazul în care solicitantul este un avocat (existența mandatului în dosar, sau prezentarea acestuia);

5.7 Informează solicitantul că sustragerea, degradarea sau distrugerea  documentelor din dosar atrage după sine răspundere penală;

5.8 Asigură semnarea de către solicitantul dosarului a declarației în scris;

5.9 Asigură semnarea de către solicitant pentru primirea dosarului solicitat în Registrul de prezentare a dosarelor penale, civile, contravenționale,  pentru a face cunoștință;

5.10  Asigură semnarea de către solicitant pentru predarea dosarului solicitat în Registrul de prezentare a dosarelor penale, civile, contravenționale, pentru a face cunoștință;

5.11 Verifică integritatea dosarului predat de solicitant;

5.12 Anexează declarația în scris, semnată de solicitant, la materialele dosarului.

 

6. Generalizarea problemelor de drept în dosarele distribuite judecătorului

6.1  Analizează materialele anexate la dosar;

6.2  Studiază cadrul normativ relevant dosarului;

6.3  Studiază practica judiciară națională și internațională;

6.4  Determină erorile judiciare admise de către instanța ierarhic inferioară la examinarea pricinii civile/cauzei penale, contravenționale;

6.5  Întocmește lista privind erorile judiciare depistate pe diferite categorii de pricini civile/cauze penale, contravenționale;

6.6 Aduce la cunoștința judecătorului în procedura căruia se află dosarul, lista privind erorile judiciare

6.7  Propune de a efectua notă informativă pe o anumită categorie de pricini civile/cauze penale, contravenționale în care a fost stabilită neaplicarea corectă și uniformă a legislației;

6.8  Pregătește scrisoarea de solicitare a dosarelor de la instanțele ierarhic inferioare pe o anumită categorie de pricini civile/cauze penale, contravenționale;

6.9  Prezintă scrisoarea de solicitare, a dosarelor de la instanțele ierarhic inferioare pe o anumită categorie de pricini civile/cauze penale, contravenționale, judecătorului pentru coordonare și semnare;

6.10  Studiază dosarele parvenite din instanțele ierarhic inferioare;

6.11  Întocmește proiectului notei informative;

6.12  Prezintă judecătorului proiectul notei informative pentru cunoștință, coordonare semnare și/sau aprobare.

 

3.  Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu

 

Acte legislative specifice domeniului de specialitate

·         Constituția Republicii Moldova

·         Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002

·         Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003

·         Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000

·         Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002

·         Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003

·         Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003

·         Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008

·         Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95

·         Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000

·         Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către  stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești

·         Instrucţiunea referitor la activitatea de evidenţăşi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4  din  04.02.2014

·         Hotărârea CSM nr. 504/17 din 03 iunie 2014 privind Regulile de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească

Acte legislative specifice  domeniului serviciului public

·         Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008

·         Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008

·         Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

·         Legea nr.190-XIII din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției

·         Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare