A A A

Informaţie privind condiţiile de desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef secţie sistematizare, generalizarea practicii judiciare şi relaţii cu publicul

13 Noiembrie 2015 | 0

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef secţie sistematizare, generalizarea practicii judiciare şi relaţii cu publicul.

Concursul va avea loc la sediul Curţii de Apel Cahul or.Cahul str.Ştefan cel Mare nr.30. Candidaţii care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condiţiile prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 XVI din 04.07.2008 şi de Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009.


 
Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii şiale certificatelor de absolvire a cursurilor deperfecţionare profesională sau de specialitate;
 • Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît de cel de pe actul de identitate;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Adeverinţa medicală forma nr.086-y;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Curriculum vitae;


Deoarece concursul pentru ocuparea funcției vacante se prelungește, dosarele de înscriere şi actele menționate mai sus se depun de către fiecare candidat  pînă la data de 04.12.2015 în bir. 212 a Curţii de Apel Cahul.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon (299) 3-31-20, 3-26-72, sau pe site-ul Curţii de Apel Cahul http://cach.justice.md, informaţii posturi vacante.
Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificarea cunoştinţelor şii nterviu.


 
Condiţiile de studii şi alte condiţii şi cerinţe specifice, tematica, bibliografia şi prezentarea generală a postului
1. Condiții de studii și alte condiții:

 • Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Cunoştinţe de operarea calculatorului: Word, Excel, Internet;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova


Cerinţe specifice

 • 1 an experienţă profesională în domeniu;


2. Prezentarea generală a postului şi sarcinile ele bază:
Şef secţie sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul - contribuie la punerea în aplicarea actelor legislative şi normalive, sporind eficienţa actului de justiţie,
 
Sarcini de bază:

 • Conduce şi coordonează activitatea secţiei;
 • Stabileşte sarcini, verifică activitatea şi evaluează performanţa funcţionarilor secţiei;
 • Asigură generalizarea practicii judiciare pe anumite categorii de pricini şi propune tematica acestora penlru analiză;
 • Coordonează avizarea proiectelor de hotărîri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu caracter explicativ;
 • Participă la avizarea proiectelor de acte normative parvenite în instanţă;


 
Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 • Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
 • Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
 • Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
 • Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
 • Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95;
 • Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000;


Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din 15.02.2008;
 • Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;
 • Legea nr.190-XIII din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
 • Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea  nr.271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice;