A A A

Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

15 Aprilie 2016 | 0

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de grefier.

Concursul  va avea loc la sediul Curţii de Apel Cahul or. Cahul str. Ştefan cel Mare nr.30.

Candidaţii care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condiţiile prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 şi de Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din11.03.2009.

Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

Copia buletinului de identitate

Copia  diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate 

Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît de cel de pe actul de identitate

Copia carnetului de muncă 

Adeverinţa medicală forma nr. 086-y

Certificat de cazier judiciar

Curriculum vitae

Dosarele de înscriere şi actele menţionate mai sus se depun de către fiecare candidat  pînă la data de 10 mai 2016  în bir. 212 a Curţii de Apel Cahul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (299) 3-31-20, sau pe site-ul Curţii de Apel Cahul www.cach.justice.md, informaţii posturi vacante.

            Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

               I. Condiţiile de studii şi alte condiţii şi cerinţe specifice,tematica, bibliografia şi prezentarea generală a postului

Condiţii de studii şi alte condiţii

Studii juridice superioare absolvite cu diplomă de licenţă

Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet

Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj

Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova

Cerinţe specifice

Experiența profesională nu este necesară, 1 an experienţă profesională în domeniu este un avantaj.

Prezentarea generală a posturilor

Grefier – contribuie la înfăptuirea actului de justiţiei prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor la înfăptuirea actului de justiţie.

3. Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu

Acte legislative specifice domeniului de specialitate

Constituția Republicii Moldova;

Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;

Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;

Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003;

Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008;

Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1995;

Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544-XIII din 20.07.1995;

Legea privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti nr. 59-XVI  din  15.03.2007;

Legea cu privire la petiționare nr.190-XIII din 19.07.1994;

Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000;

Legea privind repararea de către  stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești nr.87 din 21.04.2011.

Acte legislative specifice  domeniului serviciului public

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;

Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;

Legea cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din 15.02.2008;

Legea privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere nr.1264-XV din 19.07.2002;

Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr.190-XIII din 25.04.2008;

Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009.