A A A

Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

27 Iulie 2017 | 0

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de Grefier în Grefa secretariatului instanței judecătorești

Concursul  va avea loc la sediul Curţii de Apel Cahul or. Cahul str. Ştefan cel Mare nr.30 

Candidaţii care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condiţiile prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 şi de Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009

Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

 • Copia buletinului de identitate
 • Copia  diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate
 • Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît de cel de pe actul de identitate
 • Copia carnetului de muncă
 • Adeverinţa medicală forma nr. 086-y
 • Certificat de cazier judiciar
 • Curriculum vitae

Termenul de depunere a dosarelor de participare pentru funcția temporar vacantă de grefier  se prelungește până la data de 17.08.2017.

Dosarele şi actele menţionate mai sus, se depun de către fiecare candidat,  în bir. 212 a Curţii de Apel Cahul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (299) 3-31-20, sau pe www.cariere.gov.md și pe site-ul Curţii de Apel Cahul www.cach.instante.justice.md, la informaţii posturi vacante.

 Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

I. Condiţiile de studii şi alte condiţii şi cerinţe specifice,tematica,bibliografia şi prezentarea generală a postului

 1. 1.      Condiţii de studii şi alte condiţii
 • Studii superioare juridice  absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova

Cerinţe specifice

 •  Experienţă profesională - Nu este necesară, 1 an experiență profesională în domeniu, va fi un avantaj.
 1. 2.      Prezentarea generală a postului şi sarcinile de bază

Grefierul contribuie la înfăptuirea actului de justiție, prin acordarea suportul administrativ și organizațional judecătorului Curții de Apel Cahul, pentru desfășurarea eficientă a procesului de judecată, cu implementarea procedurilor moderne în lucrările de evidență și documentare procesuală.

Sarcinile de bază:

1. Realizarea acțiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare.

1.1 Înregistrează în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, informația privind data, timpul durata ședinței de judecată, sala în care va avea loc judecarea cauzei, persoanele care urmează a fi citate, precum participanții la proces;

1.2  Citează justițiabilii și participanții la proces, privitor la locul, data și ora ședinței de judecată, sau locul, ora și data efectuării unor acte de procedură;

1.3  Extrage din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor lista cauzelor fixate spre judecare pentru plasare pe panoul informațional al instanței cu cel puțin 3 zile înainte de termenul de judecată fixat;

1.4 Aduce la cunoștință justițiabililor și participanților la proces în termenele stabilite informațiile ce țin de competența sa;

1.5  Prelucrează și actualizează prin certificare datele cu caracter personal.

2. Asigurarea suportului organizațional și tehnic pentru buna desfășurare a procesului de judecată.

2.1 Participă la examinarea cauzelor civile/penale/contravenționale și întocmește procesul-verbal al ședinței;

2.2 Modifică sau adaugă în Programul Integrat de Gestionare a Dosarului date despre participanții la proces în perioada aflării cauzei pe rol;

2.3  Utilizează echipamentul de înregistrare audio FEMIDA a ședințelor de judecată;

2.4  Operează lucrări automatizate de evidență și documentare procesuală depline în limita competenței în Programul Integrat de Gestionare a Dosarului.

3. Realizarea  acțiunilor procedurale după finalizarea ședinței de judecată a cauzei.

3.1 Selectează rezultatul tuturor ședințelor de judecată în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;

3.2 Scanează documentele anexate la dosarul pe suport de hîrtie și le încarcă în termeni legali la dosarul electronic;

3.3 Înștiințează părțile referitor la redactarea hotărîrii motivate, în scopul înmînării părților;

3.4 Întocmește titlurile executorii, în scopul executării hotărîrii;

3.5 Pregătește și transmite dosarul în secția de evidență și documentare procesuală după încheierea tuturor acțiunilor de perfectare a dosarului, dar nu mai tîrziu de 15 zile după judecare;

3.6 Anexează fișele statistice cu privire la părțile vătămate și inculpați.

3.  Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu

Acte legislative specifice domeniului de specialitate

 • Constituția Republicii Moldova
 • Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000
 • Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008
 • Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95
 • Legea privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti nr. 59-XVI  din  15.03.2007
 • Legea contenciosului administrativnr.793 din 10.02.2000
 • Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către  stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești
 • Instrucţiunea referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4  din  04.02.2014
 • Hotărârea CSM nr. 504/17 din 03 iunie 2014 privind Regulile de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească

Acte legislative specifice  domeniului serviciului public

 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Legea nr.190-XIII din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției
 • Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare