A A A

Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

18 Martie 2016 | 0

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea a două funcţii vacante de asistent judiciar pe perioadă determinată.

Concursul  va avea loc la sediul Curţii de Apel Cahul or. Cahul str. Ştefan cel Mare nr.30 

            Candidaţii care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condiţiile prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 şi de Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009

Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

Copia buletinului de identitate

Copia  diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate

Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît de cel de pe actul de identitate

Copia carnetului de muncă

Adeverinţa medicală forma nr. 086-y

Certificat de cazier judiciar

Curriculum vitae

Dosarele de înscriere şi actele menţionate mai sus se depun de către fiecare candidat  pînă la data de 04.04.2016  în bir. 212 a Curţii de Apel Cahul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (299) 3-31-20, sau pe site-ul Curţii de Apel Cahul www.cach.justice.md, informaţii posturi vacante.

 Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

I. Condiţiile de studii şi alte condiţii şi cerinţe specifice,tematica, bibliografia  şi prezentarea generală a postului

Condiţii de studii şi alte condiţii

Studii juridice superioare absolvite cu diplomă de licenţă

Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet

Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj

Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova

Cerinţe specifice

1 an experienţă profesională în domeniu

Prezentarea generală a postuluişi sarcinile de bază

Asistentul judiciar  – asistă judecătorul la înfăptuirea actului de justiţie.

Sarcinile de bază:

Colectarea actelor normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;

Generalizarea problemelor de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi elaborează recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea şi aplicarea legii;

Verificarea şi  prezenţa actelor care urmează a fi prezentate de către participanţii la proces;

Elaborarea  la indicaţia judecătorului a proiectelor de acte judiciare;

3. Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu

 

Acte legislative specifice domeniului de specialitate

Constituția Republicii Moldova

Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002

Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003

Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000

Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003

Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003

Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008

Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95

Legea contenciosului administrativnr.793 din 10.02.2000

Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către  stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești

Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului

Acte legislative specifice  domeniului serviciului public

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008

Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008

Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;

Legea cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din 15.02.2008;

Legea nr.190-XIII din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;

Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare.