A A A

Fișa trăducător

23 August 2017 | 3

 

1. Autoritatea publică:

Curtea de Apel Cahul

FIŞA POSTULUI

APROBAT:

 

__________________________

(semnătura)

__________________________

(numele, prenumele)

 

Președintele Interimar

al Curții de Apel Cahul

(funcţia conducătorului autorităţii)

L.Ş   ____  _________   2017

2. Titlul funcției: Traducător

3. Subdiviziunea structurală: Serviciul translare

4. Codul funcției:

5. Nivelul funcției: Post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice (pdtafap)

6. Conducătorul direct: 

Șef serviciu

 în serviciul translare

7. Conducătorul  ierarhic superior:

Șef al secretariatului instanței judecătorești

8. Colaborarea internă:

- Cu preşedintele,

- vicepreşedintele,

 - judecătorii,

- colaboratorii instanţei,

-cu consultanţii locali şi internaţionali.

9. Colaborarea externă:

- Cu diferite proiecte şi programe internaţionale relevante domeniului său de competenţă.

10.Scopul general al funcţiei: Contribuie la realizarea drepturilor participanţilor la proces, prin efectuarea traducerii în/din limba solicitată.

11. Sarcinile de bază ale funcției:

Sarcinile

Ponderea,%

11.1. Punerea în aplicare a actelor legislative şi normative în domeniul său de competenţă

5 %

11.1.1. Aplică în practică  normele prevăzute de legislaţia în vigoare, în domeniul funcţionări limbilor vorbite pe teritoriul republicii;

11.1.2  Formulează răspunsuri la scrisori, reclamaţii şi petiţii în domeniul său de competenţă.

11.2. Efectuarea în scris a traducerilor actelor procesuale

50 %

11.2.1. Înregistreazăactele procesualein Registrul de Evidenţăa traducerilor,cu indicareanumăruluide  foi  a  documentului și a dateila  care  a  parvenit  documentul latradus

11.2.2.  Efectuează indicarea datei și a executorului traducerii pe actelor procesuale preluate.

11.2.3.  Efectuează traducereaactelor procesuale

11.2.4.  Indică inRegistrude  Evidenţă  data la  care  setransmite traducerea

11.2.5.  Transmite actele procesuale traduse grefierului

11.3.Efectuarea  traducerii în ședința de judecată

45%

11.3.1. Efectuează traducerea în ședința de judecată

11.3.2.  Semnează angajamentul

11.3.3.  Confirmă prin semnătură  caracterulcomplet și exact al interpretării, traducerii incluse în procesul-verbal și declarații

11.3.4.  Semnează procesul verbal

 

12. Calificări profesionale

12.1. Studii

- Medii speciale, Superioare de profil vor fi un avantaj.

12.2. Experiență profesională

- Nu necesită experiență profesională în domeniu, un an experiență în domeniu va fi un avantaj

12.3. Cunoștințe

- Cunoaşterea legislaţiei RM;

- Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;

- Cunoştinţe de operare a calculatorului.

12.4. Abilități

- De lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

12.5. Atitudini/comportamente

- Respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

13. Responsabilități:

-    Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul de ordine internă a judecătoriei şi alte acte normative relevante;

-     Organizarea raţională a activităţii sale de serviciu;

-     Respectarea drepturilor şi libertăţilor participanţilor la proces;

-     Respectarea disciplinei de muncă;

-     Păstrarea secretului cu privire la datele şi informaţiile la care are acces în exerciţiul funcţiunii;

-     Respectarea normelor deontologice profesionale;

-     Sporirea competenţei sale profesionale.

14. Împuterniciri

-Solicită de la autorităţile administraţiei publice informaţia necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu;

-Participă la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate în ţară şi peste hotare.

15. Alte informații   

- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;

- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.30 -17.30, pauza de masă 1300-1400;

- Activitate preponderent de birou.