A A A

Fișa grefier

23 August 2017 | 3

 

1. Autoritatea publică:

Curtea de Apel Cahul

FIŞA POSTULUI

APROBAT:

 

__________________________

(semnătura)

___________________,

(numele, prenumele)

  

_______________________

_______________________

(funcţia conducătorului autorităţii)

L.Ş     __     ______     2017

2. Titlul funcției: Grefier

3. Subdiviziunea structurală: Grefa Secretariatului instanței judecătorești

4. Codul funcției: C28

5. Nivelul funcției: Funcție publică de execuție

6. Conducătorul direct: 

Judecătorul

7. Conducătorul  ierarhic superior:

Șef al secretariatului instanței judecătorești

8. Colaborarea internă:

-cu judecătorii Curții de Apel Cahul;

- cu șeful Secretariatului instanței judecătorești la Curtea de Apel Cahul;

- cu angajații Curții de Apel Cahul.

9. Colaborarea externă:

- cu  participanții la procesul judiciar;

- cu organizații și instituții guvernamentale și neguvernamentale relevante domeniului său de competență;

- cu societatea civilă.

10. Scopul general al funcțieiContribuie la înfăptuirea actului de justiție, prin acordarea suportul administrativ și organizațional judecătorului Curții de Apel Cahul, pentru desfășurarea eficientă a procesului de judecată, cu implementarea procedurilor moderne în lucrările de evidență și documentare procesuală.

11. Sarcinile de bază ale funcției:

Sarcinile

Ponderea,%

11.1. Realizarea acțiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare.

25%

11.1.1. Înregistrează în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, informația privind data, timpul durata ședinței de judecată, sala în care va avea loc judecarea cauzei, persoanele care urmează a fi citate, precum participanții la proces;

11.1.2. Citează justițiabilii și participanții la proces, privitor la locul, data și ora ședinței de judecată, sau locul, ora și data efectuării unor acte de procedură;

11.1.3.  Extrage din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor lista cauzelor fixate spre judecare pentru plasare pe panoul informațional al instanței cu cel puțin 3 zile înainte de termenul de judecată fixat;

11.1.4. Aduce la cunoștință justițiabililor și participanților la proces în termenele stabilite informațiile ce țin de competența sa;

11.1.5.Prelucrează și actualizează prin certificare datele cu caracter personal.

11.2. Asigurarea suportului organizațional și tehnic pentru buna desfășurare a

procesului de judecată.

50%

11.2.1. Participă la examinarea cauzelor civile/penale/contravenționale și întocmește procesul-verbal al ședinței;

11.2.2.Modifică sau adaugă în Programul Integrat de Gestionare a Dosarului date despre participanții la proces în perioada aflării cauzei pe rol;

11.2.3.Utilizează echipamentul de înregistrare audio FEMIDA a ședințelor de judecată;

11.2.4.Operează lucrări automatizate de evidență și documentare procesuală depline în limita competenței în Programul Integrat de Gestionare a Dosarului.

11.3. Realizarea  acțiunilor procedurale după finalizarea ședinței de judecată a cauzei.

25%

11.3.1.Selectează rezultatul tuturor ședințelor de judecată în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;

11.3.2.Scanează documentele anexate la dosarul pe suport de hîrtie și le încarcă în termeni legali la dosarul electronic;

11.3.3 Înștiințează părțile referitor la redactarea hotărîrii motivate, în scopul înmînării părților;

11.3.4 Întocmește titlurile executorii, în scopul executării hotărîrii;

11.3.5 Pregătește și transmite dosarul în secția de evidență și documentare procesuală după încheierea tuturor acțiunilor de perfectare a dosarului, dar nu mai tîrziu de 15 zile după judecare;

11.3.6 Anexează fișele statistice cu privire la părțile vătămate și inculpați.

 

12. Calificări profesionale

12.1. Studii

- Superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic

12.2. Experiență profesională

- Nu necesită experiență profesională în domeniu

12.3. Cunoștințe

- cunoașterea legilor și actelor normative ale RM;

- cunoașterea limbii de stat.

12.4. Abilități

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională ( nivel B1);

- abilități de utilizare a computerului (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, poșta        electronică, etc);

- analiză și sinteză, consultare, instruire, comunicare eficientă, lucru în echipă;

- utilizarea mijloacelor tehnice de birou etc.

12.5. Atitudini/comportamente

- respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă

13. Responsabilități:

- exercitarea atribuțiilor de serviciu conform prevederilor stabilite în Legea privind la organizarea judecătorească nr.514-XIII din 06.07.1996, Legea privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești nr. 59 din 15.03.2007,  Regulamentul de ordine internă al Curții de Apel Cahul, Instrucțiunea cu privire la ținerea manuală a lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel și alte acte normative ce țin de domeniul de activitate;

-  respectarea disciplinii de muncă;

- îndeplinirea obligațiilor de serviciu conștient, calitativ, fidel, cu maxim devotament, să se abțină de la orice faptă care ar putea să prejudicieze instanța sau oricare alte persoane;

-  utilizarea mijloacelor informaționale utilizate în cadrul procesului de judecată și altora bunuri, să mențină ordinea și curățenie la locul de muncă, să respecte regulile stabilite de păstrare a bunurilor materiale și documentelor, să folosească econom rechizitele;

- respectarea limitărilor la accesului la informație, în condițiile legii, în scopul protejării informației confidențiale, a vieții private a persoanelor și a securității naționale, precum și să asigure protecția informației deținute;

- respectarea ținutei vestimentale în corespundere cu normele etice;

- respectarea regulilor morale, deontologice cu relevanță în activitatea generală atît profesională cît și cu societatea în general, să aibă un comportament baza pe respect, bună credință, corectitudine și amabilitate, de a nu aduce atingeri onoare, reputației și demnității persoanelor din cadrul instanței, precum și cetățenilor;

- să nu solicite, accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj destinate persoanei acesteia sau familiei sale;

- să nu admită conflictul de interese care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obiectivă și imparțială a obligațiilor și responsabilităților ce le revin potrivit legii;

- desfășoare activitatea în strictă conformitate cu instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă, astfel încît să nu expună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire, nici propria persoană nici altă persoană, care ar putea fi afectare de acțiunile sau omisiunile lui în timpul lucrului.

14. Împuterniciri

- solicită informația necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu;

- participă la activitățile de instruire (conferințe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate în țară și peste hotare.

15. Alte informații    -----------------