A A A

DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

31 Martie 2016 | 4
 
 DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

 

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,  DIMITRIADI Tatiana, în calitate de Președinte al Curții de Apel Cahul, declar că Curtea de Apel Cahul, dispune de un sistem de management financiar și control a cărui organizare și funcționare permite furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

Sistemul de management financiar și control cuprinde mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creșterea eficacității acestuia au la bază evaluarea riscurilor.                                                                                                                                                                            

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2015, sistemul de management financiar și control al Curții de Apel Cahul  este conform     cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.                                       

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de management financiar și control al entității și este emisă prin asumarea răspunderii manageriale și are drept temei date, informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

 

 

Data    29 martie 2016  ___________ Semnat                   DIMITRIADI  Tatiana  _____