A A A

COMUNICAT DE PRESĂ privind ședința de raportare a activității instanței de apel și a instanțelor din raza de activitate pentru perioada anului 2016

21 Februarie 2017 | 3

Pe data de 20 februarie 2017  în incinta Curţii de Apel Cahul a avut loc  şedinţa  de raportare a activității instanței de apel și a instanțelor din raza de activitate pentru perioada anului 2016,la care au participat  membrul  Consiliului Superior al Magistraturii Dumitru Visternicean, judecătorii Curții Supreme de Justiție Svetlana Filincova, Constantin Alerguș, judecătorii Curții de Apel Cahul, şi judecătorii  instanţelor judecătoreşti din raza de circumscripție a Curţii de Apel Cahul.

În cadrul adunării a fost pus în discuție raportul de evaluare a activității Curții de Apel Cahul și a judecătoriilor din circumscripție pe perioada anului 2016, prezentat de către vicepreședintele Curții de Apel Cahul Galina Vavrin.

La adunarea de raportare a fost evaluată activitatea Curții de Apel Cahul. În perioada de raportare din cele 1894 cauze aflate pe rol, s-a examinat 1393 cauze, ce constituie 73,54%, cu rata de variație a stocului de cauze pendinte în perioada anului 2016 – 90,95%, cu o diferență de 5,45% în scădere față de anul 2015. Rata deciziilor pronunțate și contestate cu recurs constituie 24,6% și acest indice a rămas aproape neschimbat în comparație cu anul precedent, iar rata recursurilor reușite constituie 6,6 % din cele contestate.

În rezultatul evaluării activității instanțelor judecătorești din circumscripție s-a observat tendința spre îmbunătățirea situației la Judecătoria Taraclia: din cele 34 cauze penale examinate în ordine de apel 70,59% hotărîrile au fost menținute cu 12 cauze mai mult în comparația cu anul 2015. Aceeași situația și cu cauze penaleși altor materiale examinate în recurs: din numărul total al cauzelor examinate au fost menținute hotărîripe 82,93% cauze. Pe cînd, la Judecătoria Leova, rata hotărîrilor casate pe cauze penale examinate în apel constituie 62,50%, cu 9 cauze mai mult ca în aceiași perioada a anului 2015. De asemenea de la Judecătoria Cahul au parvenit spre examinare în ordine de apel 75 cauze, cu 10 cauze penale mai puțin în comparația cu anul 2015, dintre care 60% hotărîri au fost casate, cu 4 cauze mai mult în comparație cu anul precedent. Remarcat a fost și faptul micșorării esențiale a numărului cauzelor civile restituite spre rejudecare primelor instanțe: dacă în anul 2015 au fost restituite spre rejudecare 35 cauze, în perioada de raportare – doar 9 cauze civile.

În raportul prezentat au fost menționate și alte aspecte despre activitatea Curții de Apel Cahul în perioada raportată și anume referitor la fluxul de personal, fiind organizate și desfășurate în cadrul Curții de Apel Cahul 8 proceduri de concurs, urmarea cărora au fost angajate 7 persoane, de asemenea în aceiași perioadă au fost încetate raporturile de serviciu cu 17 persoane, circumstanța, care a influințat asupra activității instanței.

Un alt aspect abordat în cadrul ședinței de raportare este calitatea actului de justiție – unul din obiectele principale care influințează asupra eficienței înfăptuirii justiției și termenele de examinare a cauzelor.

În discursul său judecătorii Curții Supreme de Justiție S. Filincova și C. Alerguș s-au referit la unificarea practicii judiciare ca fiind o prioritate constantă a Curții Supreme de Justiție, la unele schimbări de esență în activitatea sistemului judecătoresc deja fiind remarcate în jurisprudența și statistica CEDO.

Membrul Consiliului Superior al Magistraturii Dumitru Visternicean în mesajul său adresat judecătorilor a atins mai multe aspecte sensibile și a arătat cum ar trebui să fie făcute schimbările necesare pentru perfecționarea și reformarea sistemului judecătoresc, rolul fiecărui judecător în realizarea strategiei de reformare a sectorului justiției.

Raportul de activitate pentru anul 2016 în varianta integrală este plasat pe site-ul oficial al Curții de Apel Cahul (www. cach.instante.justice.md).

 

 

Serviciul monitorizare și relații cu publicul.

Tel.0 (299) 3-26-72