A A A

ANUNȚ! Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

22 Septembrie 2016 | 1

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior serviciul penal  al secţiei sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul.

Concursul  va avea loc la sediul Curţii de Apel Cahul or. Cahul str. Ştefan cel Mare nr.30 

Candidaţii care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condiţiile prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 şi de Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009

Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

 • Copia buletinului de identitate
 • Copia  diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate
 • Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît de cel de pe actul de identitate
 • Copia carnetului de muncă
 • Adeverinţa medicală forma nr. 086-y
 • Certificat de cazier judiciar
 • Curriculum vitae

Termenul de depunere a dosarelor de participare pentru funcția publică vacantă de specialist superior se prelungește pînă la data de 05 octombrie 2016. Dosarele de înscriere și actele menționate mai sus se depun de către fiecare candidat în bir. 212 a Curții de Apel Cahul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (299) 3-31-20, sau pe site-ul Curţii de Apel Cahul www.cach.justice.md, informaţii posturi vacante.

Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

                                 I.            Condiţiile de studii şi alte condiţii şi cerinţe specifice,tematica, bibliografia şi prezentarea generală a postului

 1.      Condiţii de studii şi alte condiţii

 • Studii juridice superioare absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova

Cerinţe specifice

 • 6 luni experienţă profesională în domeniu

 

2.      Prezentarea generală a postuluişi sarcinile de bază

Specialist superior serviciul penal  al secţiei sistematizare, generalizare a practicii judiciare și relații cu publicul.– contribuie la punerea în aplicare a actelor legislative  şi normative, sporind eficienţa actului de justiţie.

Sarcini de bază:

–        Efectuarea generalizării practicii judiciare referitoare la anumite categorii de pricini conform planului, întocmirea notelor informative.

–        Întocmirea rapoartelor statistice trimestriale, semestriale, anuale privind efectuarea instanței și a instanțelor din raza de activitate.

–        Gestionarea bibliotecii în cadrul instanței de apel.

–        Introducerea modificărilor legislative în coduri lu Monitorul Oficial al RM.

 3.         Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu

Acte legislative specifice domeniului de specialitate

 • Constituția Republicii Moldova
 • Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000
 • Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008
 • Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95
 • Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000
 • Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către  stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești
 • Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului
 • Instrucţiunea referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4  din  04.02.2014

Acte legislative specifice  domeniului serviciului public

 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
 • Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;
 • Legea cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din 15.02.2008;
 • Legea nr.190-XIII din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
 • Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare.