A A A

ANUNȚ!

05 Iulie 2017 | 8

Curtea de Apel Cahul angajează Traducător în serviciul translare (română-rusă, rusă-română), pe perioada nedeterminată, statutul funcției: post de deservire tehnică ce asigură funcționarea autorităților publice (pdtafap),  salariul de funcție 1800,00 lei.

      Pentru informaţii: www.cach@justice.md, tel. 0299 3-31-20.

FIŞA POSTULUI

 

Fișa asistent

 

 

  1.  Autoritatea publică:

Curtea de Apel Cahul

FIŞA POSTULUI

APROBAT:

 

__________________________

(semnătura)

___________________,

(numele, prenumele)

  

_______________________

_______________________

(funcţia conducătorului autorităţii)

L.Ş     __     ______     2017

2. Titlul funcției: Asistent judiciar

3. Subdiviziunea structurală: Grefa Secretariatului instanței judecătorești

4. Codul funcției: C26

5. Nivelul funcției: Funcție publică de execuție

6. Conducătorul direct: 

Judecătorul

7. Conducătorul  ierarhic superior:

Șef al secretariatului instanței judecătorești

8. Colaborarea internă:

- cu preşedintele şi vicepreşedintele, judecătorii Curții de Apel Cahul;

- cu șeful Secretariatului instanței judecătorești la Curtea de Apel Cahul;

- cu colaboratorii Curții de Apel Cahul.

9. Colaborarea externă:

- Cu diferite proiecte şi programe internaţionale relevante domeniului său de competenţă.

10. Scopul general al funcției:Asistarea judecătorilor în procesul de înfăptuire a justiţiei

11. Sarcinile de bază ale funcției:

Sarcinile

Ponderea,%

11.1. Colectarea cadrului normativ necesar judecătorului

10 %

11.1.1. Analizează materialele dosarului;

11.1.2  Analizează cadrul normativ relevant dosarului (Legi, Hotărîri de Guvern și alte hotărâri ale organelor administrației publice centrale, hotărîrile explicative a CSJ, recomandări, Avize, practica judiciară, Hotărîri CEDO, jurisprudența CEDO);

11.1.3  Selectează cadrul normativ necesar judecătorului;

11.1.4  Întocmește lista actelor normative;

11.1.5  Prezintă lista actelor normative necesare judecătorului.

11.2. Verificarea prezenței actelor care urmau a fi prezentate de către participanți

10 %

11.2.1  Analizează materialele anexate la dosarul civil/penal;

11.2.2  Evaluează corectitudinea întocmirii cererii de apel/recurs și verifică prezența înscrisurilor anexate la cerere și corespunderii acestora normelor legale;

11.2.3 Elaborează proiectul încheierii de a nu da curs cererii de apel în cazul în care aceasta nu corespunde exigențelor specificate la art. 365 CPC;

11.2.4 Întocmește proiectul încheierii de punere pe rol a pricinii civile/ cauzei penale,  contravenționale;

11.2.5  Prezintă spre aprobare judecătorului proiectul încheierii de a nu da curs cererii de apel;

11.2.6  Prezintă spre aprobare judecătorului proiectul încheierii  de punere pe rol a pricinii civile/ cauzei penale, contravenționale.

11.3. Elaborarea proiectelor actelor procesuale  

 

11.3.1 Studiază cererea de chemare în judecată și probele anexate;

11.3.2 Studiază referința la cererea de chemare în judecată și înscrisurile anexate;

11.3.3 Studiază probele administrate de către organul de urmărire penală la faza de urmărire penală;

11.3.4 Studiază cererile depuse de participanți pe parcursul judecării cauzei;

11.3.5 Studiază încheierile adoptate de către instanța de judecată pe parcursul judecării cauzei;

11.3.6 Cercetează probele administrate de către instanța de judecată la cererea participanților la proces;

11.3.7 Cercetează probele administrate suplimentar de către participanții la proces pe parcursul judecării cauzei;

11.3.8  Analizează procesul – verbal al ședinței de judecată redactat de instanța de fond ;

11.3.9 Studiază explicațiile depuse de părțile în proces anexate la procesul-verbal al ședinței de judecată;

11.3.10 Studiază procesele-verbale de audiere a părților vătămate, martorilor, experților, specialiștilor; declarațiile inculpatului(inculpaților) depuse în cadrul judecării cauzei;

11.3.11 Studiază hotărârile judecătorești/încheierile/sentințele adoptate de instanța de fond;

11.3.12 Studiază cererile de apel/recurs și probele anexate;

11.3.13 Studiază referința la cererea de apel/recurs și înscrisurile anexate;

11.3.14 Studiază cadrul normativ relevant pricinii/cauzei;

11.3.15 Studiază practica judiciară națională și jurisprudența CEDO;

11.3.16  Întocmește proiectul deciziei/încheierii judecătorești;

11.3.17 Prezintă spre aprobare judecătorului proiectul deciziei/încheierii judecătorești.

40 %

11.4. Publicarea hotărîrilor judecătorești pe pagina web

 

11.4.1 Autentifică și introduce datele în PIGD (nume de utilizator, parola);

11.4.2 Accesează meniul principal Dosare/ Publică decizii;

11.4.3 Accesează hotărîrii pentru redactare și publicare a hotărîrilor disponibile din meniul Publică;     

11.4.4 Anonimizează datele cu caracter personal;

11.4.5 PublicăhotărîreapepaginawebprinintermediulPIGD;

11.4.6 Anulează publicarea hotărîrii pe pagina web.

10 %

11.5. Asigurarea accesului la dosar a participanților la proces

 

11.5.1 Primește pentru executare cererea privind accesul la dosar;

11.5.2 Pregătește dosarul pentru a fi pus la dispoziția solicitantului;

11.5.3 Completează ”Declarația în scris”, conform căreia solicitantul este avertizat de răspunderea pe care o poartă în caz de sustragere, degradare sau distrugere a documentelor din dosar;

11.5.4 Indică datele dosarului solicitat pentru a face cunoștință de către participant în ”Registrul de prezentare a dosarelor penale, civile, contravenționale;

11.5.5 Verifică identitatea solicitantului în baza actului de identitate, sau, după caz, a legitimației;

11.5.6 Verifică valabilitatea împuternicirilor  în cazul în care solicitantul este un avocat (existența mandatului în dosar, sau prezentarea acestuia);

11.5.7 Informează solicitantul că sustragerea, degradarea sau distrugerea  documentelor din dosar atrage după sine răspundere penală;

11.5.8 Asigură semnarea de către solicitantul dosarului a declarației în scris;

11.5.9 Asigură semnarea de către solicitant pentru primirea dosarului solicitat în Registrul de prezentare a dosarelor penale, civile, contravenționale,  pentru a face cunoștință;

11.5.10 Asigură semnarea de către solicitant pentru predarea dosarului solicitat în Registrul de prezentare a dosarelor penale, civile, contravenționale, pentru a face cunoștință;

11.5.11 Verifică integritatea dosarului predat de solicitant;

11.5.12  Anexează declarația în scris, semnată de solicitant, la materialele dosarului.

10 %

11.6 Generalizarea problemelor de drept în dosarele distribuite judecătorului

 

11.6.1  Analizează materialele anexate la dosar

11.6.2  Studiază cadrul normativ relevant dosarului

11.6.3  Studiază practica judiciară națională și internațională

11.6.4  Determină erorile judiciare admise de către instanța ierarhic inferioară la examinarea pricinii civile/cauzei penale, contravenționale

11.6.5  Întocmește lista privind erorile judiciare depistate pe diferite categorii de pricini civile/cauze penale, contravenționale

11.6.6 Aduce la cunoștința judecătorului în procedura căruia se află dosarul, lista privind erorile judiciare

11.6.7  Propune de a efectua notă informativă pe o anumită categorie de pricini civile/cauze penale, contravenționale în care a fost stabilită neaplicarea corectă și uniformă a legislației

11.6.8  Pregătește scrisoarea de solicitare a dosarelor de la instanțele ierarhic inferioare pe o anumită categorie de pricini civile/cauze penale, contravenționale

11.6.9  Prezintă scrisoarea de solicitare, a dosarelor de la instanțele ierarhic inferioare pe o anumită categorie de pricini civile/cauze penale, contravenționale, judecătorului pentru coordonare și semnare

11.6.10  Studiază dosarele parvenite din instanțele ierarhic inferioare

11.6.11  Întocmește proiectului notei informative

11.6.12  Prezintă judecătorului proiectul notei informative pentru cunoștință, coordonare semnare și/sau aprobare

20 %

 

12. Calificări profesionale

12.1. Studii

- Superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic

12.2. Experiență profesională

- 3 ani experiență profesională în domeniu

12.3. Cunoștințe

- cunoaşterea legislaţiei RM;

- cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea altor limbi va constitui un avantaj;

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

12.4. Abilități

- de lucru cu informația, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

12.5.Atitudini/comportamente

- respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

13. Responsabilități:

13.1 exercitarea atribuțiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Legea privind organizarea judecătorească , Instrucțiunea cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în judecătorii și curțile de apel, Regulamentul de ordine internă a judecătoriei și alte acte normative;

13.2  organizarea rațională a activități sale de serviciu;

13.3 păstrarea secretului cu privire la datele și informațiile la care are acces în exercițiul funcțiunii;

13.4 respectarea normelor deontologice profesionale, evitarea conflictului de interese;

13.5 sporirea competenței sale profesionale.

13.6 respectarea disciplinei de muncă;

13.7  îndeplinirea obligațiilor de serviciu conștient, calitativ, fidel, cu maxim devotament, să se abțină de la orice faptă care ar putea să prejudicieze instanța sau oricare alte persoane;

13.8 utilizarea mijloacelor informaționale utilizate în cadrul procesului de judecată și altora bunuri, să mențină ordinea și curățenie la locul de muncă, să respecte regulile stabilite de păstrare a bunurilor materiale și documentelor, să folosească econom rechizitele;

13.9 respectarea limitărilor la accesului la informație, în condițiile legii, în scopul protejării informației confidențiale, a vieții private a persoanelor și a securității naționale, precum și să asigure protecția informației deținute;

13.10 respectarea ținutei vestimentare în corespundere cu normele etice;

13.11  respectarea regulilor morale, deontologice cu relevanță în activitatea generală atît profesională cît și cu societatea în general, să aibă un comportament baza pe respect, bună credință, corectitudine și amabilitate, de a nu aduce atingeri onoare, reputației și demnității persoanelor din cadrul instanței, precum și cetățenilor;

13.12  să nu solicite, accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj destinate persoanei acesteia sau familiei sale;

13.13 să nu admită conflictul de interese care ar putea influența necorespunzător îndeplinirea obiectivă și imparțială a obligațiilor și responsabilităților ce le revin potrivit legii;

13.14 să desfășoare activitatea în strictă conformitate cu instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă, astfel în cît să nu expună în pericol de accidentare sau îmbolnăvire, nici propria persoană nici altă persoană, care ar putea fi afectare de acțiunile sau omisiunile lui în timpul lucrului.

14. Împuterniciri

14.1 solicită de la autoritățile administrației publice informația necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu;

14.2 participă la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate în ţară şi peste hotare.

15. Alte informații 

- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;

- program de muncă: luni-vineri, orele 8. 30 -17.30, pauza de masă 13.00-14.00;

- activitate preponderent de birou.