A A A

ANUNȚ

19 Iunie 2017 | 1

   Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a  concursului

pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de grefier.

Concursul  va avea loc la sediul Curţii de Apel Cahul or. Cahul str. Ştefan cel Mare nr.30 

            Candidaţii care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condiţiile prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 şi de Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009

Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

 • Copia buletinului de identitate
 • Copia  diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate
 • Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît de cel de pe actul de identitate
 • Copia carnetului de muncă
 • Adeverinţa medicală forma nr. 086-y
 • Certificat de cazier judiciar
 • Curriculum vitae

Dosarele de înscriere şi actele menţionate mai sus se depun de către fiecare candidat  pînă la data de 25.07.2017  în bir. 212 a Curţii de Apel Cahul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon  (299) 3-31-20, sau pe site-ul Curţii de Apel Cahul www.cach.justice.md, informaţii posturi vacante.

 Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.

 1. I.                   Condiţiile de studii şi alte condiţii şi cerinţe specifice,tematica, bibliografia şi prezentarea generală a postului
  1. 1.             Condiţii de studii şi alte condiţii
 • Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj
 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova

                                       Cerinţe specifice

 •  Experienţă profesională nu este necesară , 1 an experiență profesională în domeniu va fi un avantaj
 1. 2.      Prezentarea generală a postului şi sarcinile de bază

Contribuie la înfăptuirea actului de justiție, prin acordarea suportul administrativ și organizațional judecătorului Curții de Apel Cahul, pentru desfășurarea eficientă a procesului de judecată, cu implementarea procedurilor moderne în lucrările de evidență și documentare procesuală.

Sarcinile de bază:

- Realizarea acțiunilor procedurale necesare pregătirii cauzei spre judecare.

- Asigurarea suportului organizațional și tehnic pentru buna desfășurare a

procesului de judecată.

- Realizarea  acțiunilor procedurale după finalizarea ședinței de judecată a cauzei.

3. Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu 

Acte legislative specifice domeniului de specialitate

 • Constituția Republicii Moldova
 • Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000
 • Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008
 • Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95
 • Legea privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti

  nr. 59-XVI  din  15.03.2007;

 • Legea contenciosului administrativnr.793 din 10.02.2000
 • Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către  stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești
 • Instrucţiunea referitor la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel aprobată prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/4  din  04.02.2014
 • Hotărârea CSM nr. 504/17 din 03 iunie 2014 privind Regulile de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească

Acte legislative specifice  domeniului serviciului public

 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.190-XIII din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
 • Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare.