A A A

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent judiciar

13 Noiembrie 2015 | 2

Curtea de Apel Cahul organizează concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent judiciar. Concursul va avea loc la sediul Curţii de Apel Cahul or. Cahul str. Ştefan cel Mare nr.30
Candidaţii care se vor înscrie la concurs vor îndeplini condiţiile prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 şi de Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009


 
Pentru înscriere la concurs candidatul va prezenta:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specialitate;
 • Copia certificatului de căsătorie în cazul în care numele de pe actul de studii este diferit decît de cel de pe actul de identitate;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Adeverinţa medicală forma nr. 086;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Curriculum vitae;


Deoarece concursul pentru ocuparea funcției vacante se prelungește, dosarele de înscriere şi actele menționate mai sus se depun de către fiecare candidat pînă la data de 04.12.2015 în bir. 212 a Curţii de Apel Cahul.
Informații suplimentare se pot obţine la numărul de telefon (299) 3-31-20, 3-26-72 sau pe site-ul Curţii de Apel Cahul http://instante.justice.md/cms/curtea-de-apel-cahul, în rubrica “Noutăți”.
Concursul va consta dintr-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu.


 
Condiţiile de studii şi alte condiţii şi cerinţe specifice, tematica, bibliografia şi prezentarea generală a postului
1. Condiţii de studii şi alte condiţii:

 • Studii juridice superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului: Word, Excel, Internet;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea legislaţiei R.Moldova;


Cerinţe specifice

 • 1 an experienţă profesională în domeniu;


2. Prezentarea generală a postuluişi sarcinile de bază:
Asistentul judiciar – asistă judecătorul la înfăptuirea actului de justiţie.


Sarcinile de bază:
- Colectarea actelor normative necesare judecătorului şi altă informaţie necesară pentru judecarea dosarului distribuit judecătorului;
- Generalizarea problemelor de drept în dosarele distribuite judecătorului respectiv şi elaborează recomandări pe marginea problemelor legate de interpretarea şi aplicarea legii;
- Verificarea şi prezenţa actelor care urmează a fi prezentate de către participanţii la proces;
- Elaborarea la indicaţia judecătorului a proiectelor de acte judiciare;


 
3.Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor şi interviu
Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul civil alRepublicii Moldova din 06.06.2002;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 • Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova  din 14.03.2003;
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
 • Legea privind organizarea judecătorească nr.514-XII din 06.07.95;
 • Legea contenciosului administrativnr.793 din 10.02.2000;
 • Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești;
 • Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului ;


Acte legislative specifice domeniului serviciului public

 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din 15.02.2008;
 • Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;
 • Legea nr.190-XIII din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției;
 • Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea  nr.271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice.